CAREERS

รายละเอียดของตำแหน่งงานที่สมัคร
ตำแหน่ง             :  วิศวกร โครงการ ระบบบําบัดน้ำเสีย ระบบไบโอแก๊ส
ลักษณะการจ้าง   :  สัญญาจ้างรายปี

คุณสมบัติทั่วไป
เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
ประสบการณ์การทํางาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สามารถทำงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้
มีประสบการณ์ด้านวิศวกร ในโครงการระบบบําบัดน้ำเสีย และระบบไบโอแก๊ส จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รับนโยบายจากผู้จัดการบริษัทฯ และนำไปปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงได้
มีรถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์เพื่อเข้าทำงาน  ณ โครงการนั้นได้

คุณสมบัติต้องห้าม
เป็นบุคคลล้มละลาย
เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษโดยประมาทหรือลหุโทษ
เคยถูกถอดถอนจากการเป็นผู้จัดการโครงการ เหตุเพราะทุจริตหรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

รายละเอียดลักษณะงาน
ดูแลและบริหารงานโครงการทั้งหมด

มีหน้าที่ตรวจตรา และควบคุมดูแลให้คู่สัญญาได้ว่าจ้าง , ปฏิบัติตามสัญญา ข้อบังคับระเบียบ

และรายงานผลการปฏิบัติงานให้บริษัทฯ ทราบในการประชุมทุกครั้ง ดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ

สวัสดิการ

กองทุนประกันสังคม

จำนวน    :  1 ตำแหน่ง
เงินเดือน       :  ตามโครงสร้างของบริษัท

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  Mobile:098-8810690  Email:info@kkenergy.co.th

Top